Top

   Dziś jest: 23 maj 2024

ZARZĄDZANIE

Kompleksowe Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Przejmujemy w zarząd lub administrację nieruchomości:
• mieszkaniowe (wspólnoty mieszkaniowe, kamienice prywatne, osiedla mieszkaniowe),
• komercyjne (kamienice czynszowe, biurowce, handlowo-usługowe, magazynowo-hurtowe, przemysłowe),
• gruntowe, przeznaczone pod inwestycje budowlane.

Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami

Usługa obejmuje swoim zakresem m.in.:
protokolarne przejmowanie nieruchomości w zarząd lub administrowanie ( w tym przejęcie dokumentacji technicznej, finansowej, eksploatacyjnej, książki obiektu, itp.),
dla nowo powstałych Wspólnot Mieszkaniowych: uzyskanie nr REGON i NIP, otwarcie rachunku bankowego, zgłoszenia do Urzędu Skarbowego, pomoc w organizacji Wspólnoty,
opracowanie długofalowego planu zarządzania nieruchomością umożliwiającego jej optymalne funkcjonowanie (w tym określenie inwestycji i działań podnoszących dochodowość/obniżających koszty, wskazanie źródeł finansowania, analiza opłacalności przedsięwzięcia, nadzór nad jego realizacją),
opracowanie strategii marketingowej (dla nieruchomości komercyjnych) promującej nieruchomość na rynku i przyciągającej przyszłych najemców,
negocjacje stawek czynszu z aktualnymi i potencjalnymi najemcami, optymalny dobór stawek,
zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń i terenu części wspólnej,
organizacja dostaw i rozliczanie zużycia mediów przypadającego na część wspólną oraz poszczególne lokale
weryfikacja stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli, wydawanie zaświadczeń dot. dodatków mieszkaniowych itp.
opłacanie ubezpieczenia, podatków i innych opłat cywilnoprawnych dot. nieruchomości wspólnej,
współdziałanie z zarządem przy organizacji zebrań Wspólnot Mieszkaniowych, przygotowywanie projektów planu gospodarczego i uchwał,
reprezentowanie właścicieli/wspólnoty przed urzędami, sądami, kontrahentami, itp.
prowadzenie i archiwizacja dokumentacji zarządzanej nieruchomości,
nadzór nad realizacją umów z dostawcami oraz wykonawcami robót,
windykacja należności oraz zapewnienie obsługi prawnej Nieruchomości,
dyżury administratora na terenie nieruchomości w uzgodnionych wcześniej, dogodnych terminach oraz kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w biurze firmy, a także pod całodobowym nr telefonicznym do pracowników obsługi,

Zapewniamy także:

Obsługę techniczną i eksploatacyjną nieruchomości

• utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie techniczno ? użytkowym,
• prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych i dokumentacji technicznej,
• zlecanie kontroli i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
• zlecanie bieżącej konserwacji i napraw oraz usuwania awarii w części wspólnej nieruchomości,
• pozyskiwanie i analiza ofert dotyczących umów na prace konserwacyjne, remontowe lub inwestycyjne.
• organizowanie i nadzór nad wykonawcami robót remontowo-modernizacyjnych,
• przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz organizacja procesu termomodernizacji budynków wymagających zmniejszenia kosztów energii c.o. i c.w.u.
• całodobowy nadzór lokalnego konserwatora,

oraz:

Obsługę księgową i finansową

• prowadzenie profesjonalnej księgowości w oparciu o specjalistyczny program komputerowy,
• rozliczenia z dostawcami mediów i usług oraz właścicielami lokali poprzez rachunek bankowy obsługiwany przez Internet,
• terminowe opłacanie należności za media, zlecone usługi, ubezpieczenia itp.,
• prowadzenie rozliczeń rachunkowych z dostawcami mediów i usług,
• dostarczanie informacji o obowiązujących opłatach miesięcznych za lokale,
rozliczanie pobranych zaliczek miesięcznych z tytułu dostaw zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania do lokali oraz wywozu śmieci z nieruchomości,
• comiesięczna analiza oraz windykacja zaległości z tytułu należnych opłat,
• pobieranie na rzecz Wspólnoty/ Właścicieli nieruchomości dochodów z czynszów najmu, pożytków i opłat,
• sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego dla Wspólnoty/Właścicieli nieruchomości,
• przygotowywanie zestawień do rozliczeń podatkowych dot. nieruchomości.